Learn to Fly Idle

5/ 5    1 ratings

Learn to Fly Nhàn rỗi sử dụng một khẩu pháo để tiêu diệt mục tiêu. Càng mục tiêu mà bạn bắn, càng có nhiều tiền thưởng bạn sẽ nhận được. Các mục tiêu mà bạn cần phải tiêu diệt là những điều có sẵn mà được đặt ở một vị trí cố định, và bạn sẽ bắn snowballs để tiêu diệt chúng. Sử dụng tiền kiếm được để mua nâng cấp giúp bạn bắn hạ mục tiêu hơn.