Five Nights At Freddy's 2

5/ 5    1 ratings

Năm Nights Tại Freddy của 2 tiếp tục bảo vệ Pizza Freddy Fazbear từ các cuộc tấn công nhân vật. Bạn vẫn là một người bảo vệ an ninh với nhiệm vụ trông nom nơi thông qua camera và hỗ trợ cho 5 đêm liên tiếp. Các nhân vật đã được thay đổi và bạn sẽ làm việc với các phòng với cách bài trí khác nhau, mới và cải tiến các thiết bị hỗ trợ.