Doodle God Blitz

5/ 5    1 ratings

Doodle Thiên Chúa Blitz - Làm thế nào được hành tinh của chúng ta tạo ra? Bạn nghĩ gì về khoa học tự nhiên? Có phải họ quá khô và thiếu sức sống để bạn có thể thấy mình quan tâm đến việc khám phá? Chúng ta hãy tìm hiểu cách thức thế giới xung quanh chúng ta đã được tạo ra; chắc chắn bạn sẽ tìm thấy các môn học như Địa lý, Sinh học, trở thành nhiều hơn nữa thú vị và hấp dẫn. Để làm điều đó, bạn cần một trò chơi gọi là Doodle Thiên Chúa Blitz.